Profilbild

Dr. Vivien Kappel - Publikationen

Postdoktorandin Center for MicrofinancePublikationen

Publizierte Forschungsberichte (1)

Over-indebtedness and microfinance: Constructing an early warning index
Vivien Kappel, Annette Krauss, Laura Lontzek
In: University of Zurich-Center for Microfinance, Zürich, 2010.


Bücher (2)

Portrait des Finanzplatzes Schweiz: Schlussbericht 2007
Lucas Bretschger, Hans Geiger, Vivien Kappel, Laura Kuster, Alexandra Schaller, Oliver Wünsch
Swiss Financial Center Watch / Swiss Banking Institute, Universi, Zürich, 2008.


The Swiss Financial Center as a value added system 2007: Monitoring report
Hans Geiger, Lucas Bretschger, Vivien Kappel, Christian Kruse, Laura Kuster, Alessia Ortner, Alexandra Schaller, Oliver Wünsch, Michael Graff, Jan-Egbert Sturm, Jonas Luell
Swiss Financial Center Watch (SFCW) / Institut für schweizerisch, Zürich, 2008.